Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Definities en toepassingsgebied

  www.vins-prives.com is een website voor online wijnverkoop die in handen is van bvba VB2P, gevestigd in Avenue Zénobe Gramme 30, 1300 Waver, KBO 526787303.

  Onderhavige algemene voorwaarden vormen de overeenkomst tussen de partijen, met name de bvba VB2P enerzijds, hierna ‘de verkoper’ genoemd, en de klant anderzijds.

  De klant’ is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bestelt op de website www.vins-prives.com.

  De consument’ is de klant in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die producten bestelt voor privédoeleinden op de website www.vins-prives.com. 

 2. Prijzen, aankoopbonnen en vouchers

  De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen en accijnzen. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs maar worden apart berekend tijdens het orderproces, afhankelijk van de plaats van levering en het aantal bestelde producten.

  Op elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling interesten worden aangerekend tegen een jaartarief van 10 %, naast een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12 % van het openstaande bedrag.

  Aankoopbonnen zijn cumuleerbaar en blijven 3 maanden geldig.

  De verkoper behoudt zicht het recht voor de toekenning van een ‘peterschap’-voucher te weigeren indien er twijfel is over het bestaan van een identieke account.(gelieve te noteren dat het ‘peterschap’-aanbod beperkt is tot een voucher per gezin, zelfde naam, zelfde adres).

  De verkoper behoudt zich het recht voor het peterschapaanbod te allen tijde te wijzigen of op te schorten, tijdelijk of definitief, zonder dat deze stopzetting of opschorting de klant enig recht op schadevergoeding of een andere vorm van klacht verleent. 

 3. Bestellen

  Om producten te kunnen bestellen op de website www.vins-prives.com moet de klant eerst een account aanmaken door zich op de website te registreren en vervolgens in te loggen op zijn account.

  Na registratie en na validering van de bestelling bevestigt de klant dat hij juridisch bekwaam is om alcoholische dranken te kopen, met andere woorden dat hij ouder is dan 18 in het geval van een natuurlijke persoon, en hij verklaart zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.

  Zodra hij is ingelogd op zijn account op de website www.vins-prives.com heeft de klant toegang tot de online productcatalogus. Hij kan zijn winkelwagentje vervolgens vullen en hij kan er te allen tijde ook weer producten uit verwijderen.

  Na het afronden van de aankopen klikt de klant op ’bestellen’  en specificeert de leveringsvoorwaarden. Hij selecteert een betaalwijze en rondt de bestelling af door op ‘betalen’ te klikken.

  De bestelling is pas definitief wanneer de verkoper ze heeft aanvaard, na ontvangst van de bevestiging van betaling door de bankinstelling.

  De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten of te weigeren, meer bepaald wanneer de door de klant verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken.

  Na ontvangst van de bevestiging van de betaling van de bestelling stuurt de verkoper een bevestigingsmail naar de klant met onder meer zijn ordernummer, een opsomming van de bestelde producten en hun prijs, een link naar de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, een herinnering aan het bestaan van het herroepingrecht voor consumenten en een indicatie van de verwachte levertijd. 

 4. Herroepingrecht

  Consumenten die producten bestellen op de website www.vins-prives.com hebben 14 kalenderdagen de tijd, vanaf de dag na levering van de producten, om de verkoper te laten weten dat zij afzien van de aankoop, zonder enige boete verschuldigd te zijn en zonder enige reden te hoeven opgeven.

  Wanneer de termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

  Om zijn herroepingrecht te doen gelden, kan de consument gebruik maken van het online formulier op de website www.vins-prives.com op deze pagina:  www.vins-prives.com/nl/contacteer-ons

  De consument dient de producten die hij niet wenst te kopen in perfecte staat en in hun oorspronkelijke verpakking terug te sturen.

  Enkel de directe retourkosten zijn uitsluitend ten laste van de consument.

  De verkoper stort het betaalde bedrag zo snel mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving door de consument dat hij van de overeenkomst wenst af te zien.

  Op grond van artikel VI.50 § 3 van het Wetboek van economisch recht behoudt de verkoper zich evenwel het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot na ontvangst van het product of tot de ontvangst van een bewijs van verzending door de consument.

  De consument die een product openmaakt voor het verstrijken van de herroepingtermijn wordt geacht te hebben afgezien van zijn herroepingrecht met betrekking tot dat product.

 5. Levering

  Er wordt geleverd in de volgende landen: België, grootstedelijk Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Italië, Spanje.

  De door de verkoper aangegeven termijnen zijn louter indicatief en geenszins bindend voor de verkoper. Een vertraging in de levering van de bestelling kan in geen geval aanleiding geven tot enige compensatie, schadevergoeding, opzegging van de overeenkomst of opschorting van de verplichtingen van de klant.

  Indien de consument, ondanks de verschillende leveringswijzen die de verkoper aanbiedt, er niet in slaagt zijn bestelling te bemachtigen, komt het toe aan de consument om zijn bestelling te gaan afhalen op de plaats die door de partner-leverancier wordt aangegeven. De opslag van de bestelling van de consument kan extra kosten met zich meebrengen die de consument zal moeten betalen voordat hij over zijn bestelling kan beschikken.

  De overdracht van eigendom van de goederen heeft plaats op het moment van ontvangst van de bevestiging van de bestelling. De klant weet dus dat hij alleen instaat voor de risico’s verbonden aan de levering.  

 6. Beschikbaarheid 

  De producten die op de website www.vins-prives.com worden aangeboden zijn te koop zolang de voorraad strekt.

  Indien een of meerdere producten onbeschikbaar blijken na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en hem de keuze te bieden tussen een terugbetaling, een wijziging van de bestelling of een uitgestelde levering van zodra de producten opnieuw voorradig zijn.

 7. Klachten 

  Eventuele klachten moeten schriftelijk worden geformuleerd, binnen een week na levering van de bestelling of het voorvallen van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. Anders zal er geen rekening mee worden gehouden. Indien een klacht gegrond blijkt, heeft de verkoper de keuze tussen het vervangen of terugbetalen van de defecte goederen. 

 8. Communicatie

  Als u zich inschrijft op onze website, dan stemt u ermee in om van ons informatie te ontvangen over onze activiteiten en onze verkoopacties, evenals updates van onze websites en diensten en informatie over uw aankopen.

  U kunt op om het even welk moment afzien van deze keuze en onze berichten niet langer ontvangen, gewoon door te klikken op de link om u uit te schrijven onderaan al onze e-mails of door een e-mail te sturen naar contact@vins-prives.com

 9. Aansprakelijkheid van de verkoper

  De klant erkent en gaat ermee akkoord dat alle verplichtingen van de verkoper louter middelenverplichtingen zijn en dat de verkoper enkel aansprakelijk is in geval van bedrog en grove nalatigheid. Indien de klant het bestaan kan aantonen van een ernstige of opzettelijke fout van de kant van de verkoper, heeft de schadevergoeding die de klant kan eisen enkel betrekking op de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die aan de verkoper wordt toegeschreven, met uitzondering van alle andere schade, en zal ze in geen geval meer dan 75% (exclusief belastingen) bedragen van het bedrag dat daadwerkelijk door de klant is betaald met het oog op de uitvoering van de bestelling.

  De klant erkent eveneens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals winstderving, verhoogde algemene kosten, verlies van klanten, enz.

  De verkoper is evenmin aansprakelijk indien de klant verkeerde gegevens heeft doorgegeven of bij gebruik van zijn account door een derde.

  De klant dient zelf na te gaan of er in zijn land eventuele invoerbeperkingen of -rechten gelden op de invoer van wijn. De verkoper kan dus niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant hinder ondervindt van enige restricties of extra belastingen moet betalen als gevolg van het beleid dienaangaande van zijn land.  

 10. Intellectueel eigendom 

  Informatie, logo’s, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische oorkonden, enz. die via de website www.vins-prives.com toegankelijk zijn, vallen onder het recht op het intellectueel eigendom.

  Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, mag de klant de elementen die aanwezig zijn op de website www.vins-prives.com niet wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen of distribueren, noch werken creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de elementen op bedoelde website.

 11. Behandeling van persoonsgegevens

  Bij zijn registratie op de website www.vins-prives.com dient de klant persoonlijke gegevens door te geven zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

  Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van de orders. Tenzij de klant er uitdrukkelijk mee instemt, worden zij niet doorgegeven aan partners van de verkoper.

  De verkoper behandelt de gegevens vertrouwelijk en conform de nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

  De klant kan te allen tijde, via een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan bvba VB2P, na bewijs van identiteit (door een kopie van de identiteitskaart toe te voegen), gratis een schriftelijk overzicht krijgen van de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die door de verkoper werden verzameld via de website www.vins-prives.com; indien nodig kan hij onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens ook laten rechtzetten of verwijderen.

  Uiterlijk 45 dagen na ontvangst van zijn verzoek zal hem een kopie van zijn gegevens worden bezorgd.

 12. Overmacht, toevallige en onvoorziene omstandigheden

  De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel, noch buiten het kader van de overeenkomst, indien hij zijn verplichtingen niet naleeft, tijdelijk of definitief, voor zover die niet-naleving het gevolg is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht of onvoorziene omstandigheden: 1) verlies of volledige of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem van de verkoper of van zijn database voor zover een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks ten laste kan worden gelegd van de verkoper en er niet is aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om een van die gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogsdaden of terroristische daden, 7) stakingen, al dan niet aangekondigd, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een shutdown van de energiebevoorrading (zoals elektriciteit), 12) een storing op het internet of van het gegevensopslagsysteem, 13) een storing van het telecommunicatienetwerk, 14) verlies van verbinding met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhangt, 15) een handeling of een beslissing van een derde voor zover die beslissing een weerslag heeft op de goede uitvoering van onderhavige overeenkomst of 16) elke andere oorzaak waarop de verkoper redelijkerwijs geen vat heeft.

  Indien, door omstandigheden buiten de wil van de verkoper om, hij zijn verplichtingen niet verder kan naleven of het naleven ervan gewoon duurder of moeilijker wordt, verbinden de verkoper en klant zich ertoe om, eerlijk en te goeder trouw, alsook binnen een redelijke termijn over een aanpassing van de contractuele voorwaarden te onderhandelen teneinde het evenwicht ervan te herstellen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt binnen een redelijke termijn, zal elk van beide partijen kunnen vragen om de contractuele relatie die hen bindt te beëindigen, zonder enige aanspraak op schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.

 13. Diverse bepalingen

  De nietigheid van een bepaling van de onderhavige voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van alle andere.

  De verkoper behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zijn dan van toepassing op alle bestellingen die nadien worden geplaatst.

  Geschillen in verband met de door de verkoper geleverde producten, evenals geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en enkel de arrondissementsrechtbanken van Brussel zijn bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het Kanton van Elsene waar van toepassing.